คุณภาพ

  • บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ตระหนักถึงคำว่า “คุณภาพ” มาโดยตลอด และเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  ได้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
    (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ
  • บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 14001 และ OHSAS 18001
  • มาตรฐานคุณภาพ
    -มาตรฐานระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพมาใช้งาน ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับและนำไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9000 VERSION 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
    -ด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และสามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐาน AS/NZ 4672.1:2007 ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ACRS (Australasian Certification Authority for Reinforcing and Structural Steels) ประเทศออสเตรเลีย  รวมถึงสามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐาน  BSI (อังกฤษ), ASTM (สหรัฐอเมริกา)  , JIS (ญี่ปุ่น) อีกทั้งยังผลิตตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการได้อีกด้วย