บริการหลังการขาย

“บริษัทฯ” ตระหนักถึงคุณค่าของงานบริการ และถือเป็นนโยบายหลัก ว่าการบริการมีความหมายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณภาพของ สินค้า ที่บริษัทฯ พึงมอบให้กับผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ให้บริการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องดึงลวดของลูกค้า ในชุดกระเป๋าหิ้ว (Mobile) เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการทำงานของลูกค้าแลประหยัดเวลา, ค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องดึงไปตรวจสอบยังสถาบันอื่นๆ

ใบแสดงผลการทดสอบ

บริการจาก Calibration ที่ลูกค้าจะได้รับ

1.  การสอบเทียบ ทำให้มั่นใจว่าได้ทุกกระบวนการผลิตต่างๆ ที่เป็นอิสระจากงานมีความน่าเชื่อถือ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กำลังทำงานภายใต้มาตรฐานการวัดเดียวกัน
2.  การสอบเทียบ ทำให้มั่นใจว่าผลการวัดเชื่อถือได้ ลดปริมาณงานที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ
3.  การสอบเทียบ ช่วยเสริมคุณภาพสินค้า และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทางอ้อม เช่น ลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเปล่าในการใช้ พลังงาน แรงงาน สินค้าไม่ได้คุณภาพ รวมทั้งสินค้าได้คุณภาพ
4.  สอดคล้องข้อกำหนดของมาตรฐาน เช่น ISO 9000,ISO 14000 ฯลฯ
5.  การ Calibration  แสดงผลได้ถูกต้องและแม่นยำ ให้ผลิตภัณฑ์ มีความถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง
6.  ลูกค้าจะได้ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการนำไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น