COLD DRAWN
COLD DRAWN

ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต (ลวดปลอก)
– เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเหล็กลวดชนิดคาร์บอนต่ำมาดึงลดขนาด เป็นลวดที่ใช้เสริมในเนื้องานคอนกรีตอัดแรงหรือใช้งานใดๆ ตามความต้องการของลูกค้าโดยมีขนาดหลากหลายรวมทั้งระดับความอ่อน – ความแข็งของลวดหลากหลายเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมทางเคมีของวัตถุดิบ (Wire Rod) ที่นำมาผลิต ซึ่งบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าจนได้รับการรับรองมาตรฐานลวดทั้งสองมาตรฐาน คือ ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (มอก. 194-2535) และลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต (มอก.747-2531) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
การใช้งานผลิตภัณฑ์
– ตะแกรงลวด
– ท่อระบายน้ำคอนกรีต
– ลวดปลอก
– งานคอนกรีตทั่วไป

EN TH