Quality Policy

“มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”